REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Dzień dobry,

poniżej znajdą Państwo Regulamin sklepu internetowego, w którym zawarte zostały informacje, m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep internetowy należy do Joanny Król, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Król i Partnerzy Joanna Król”, NIP 7651641703, ul. Antoniego Abrahama 12/6, 70-893 Szczecin, zwaną dalej KRÓL I PARTNERZY.

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z KRÓL I PARTNERZY wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro[at]krolipartnerzy.pl

Zapraszamy do lektury.
1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:
a) Sklep – sklep internetowy pod adresem: https://www.krolipartnerzy.pl
b) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę ze Sprzedawcą,
c) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową,
d) Sprzedawca – KRÓL I PARTNERZY,
e) Operator Płatności – mBank Paynow
f) Regulamin – niniejszy regulamin
g) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, tj. świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Kupującego, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, w szczególności w formie e-book i aplikacji …………..,
h) ebook – książka w wersji elektronicznej, plik z treścią zapisany w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę,
i) aplikacja …………. – oprogramowanie z interfejsem dotykowym zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych przeznaczonych do użytku osobistego,
j) produkty fizyczne – książka w wersji papierowej,
k) zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży dostępu do Usługi lub sprzedaży produktów fizycznych, określające rodzaj i liczbę Usługi lub produktów fizycznych,
l) Strona Sprzedażowa – strona internetowa, na której Sprzedawca prowadzi sprzedaż dostępu do Usługi, w szczególności e-book, aplikacji …………………. i produktów fizycznych,
m) Strona Dostępowa – strona internetowa, na której Sprzedawca po zakupieniu przez Kupującego dostępu do Usługi udostępnia mu treści cyfrowe.

2. Za pośrednictwem Strony Sprzedażowej, Sprzedawca prowadzi sprzedaż dostępu do Usług oraz zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaż produktów fizycznych dostępnych w chwili składania zamówienia przez Kupującego na Stronie Sprzedażowej.

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony Sprzedażowej i Strony Dostępowej, a także prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Do dokonania zakupu dostępu do Usługi nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Konieczny jest natomiast dostęp do Internetu, system operacyjny, przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz rachunku bankowego.

5. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danej Usługi.

6. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

7. Wszystkie ceny Usług podane na Stronie Sprzedażowej są cenami brutto. Ceny te nie zawierają informacji o ewentualnych kosztach przesyłki, które podawane są oddzielne przed finalizacją zamówienia.

8. Za pośrednictwem Strony Sprzedażowej, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę drogą elektroniczną polegającą na dostarczeniu treści cyfrowych oraz dokonuje sprzedaży produktów fizycznych dostępnych na Stronie Sprzedażowej.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującego i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony Sprzedażowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług i dokonywanej sprzedaży produktów fizycznych.

10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Stron Sprzedażowych oraz Stron Dostępowych. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Stron Sprzedażowych lub Stron Dostępowych. Sprzedawca nie odpowiada za czasowy brak dostępu do Stron Sprzedażowych i Stron Dostępowych, a także usług Operatora Płatności wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.

11. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą.

12. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że produkty elektroniczne oraz produkty fizyczne dostępne na Stronie Sprzedażowej stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

13. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych oraz produktów fizycznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie jego praw autorskich do produktów elektronicznych, treści cyfrowych oraz produktów fizycznych i może skutkować między innymi odpowiedzialnością cywilną po stronie Kupującego.

14. W celu zakupu Usługi lub produktu fizycznego, Kupujący składa zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego Usług lub produktów fizycznych. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

15. Po finalizacji zamówienia Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności, aby dokonać zapłaty za dostęp do Usługi lub za otrzymanie produktu fizycznego.

16. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

17. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta:
a) w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
b) w przypadku e-book i aplikacji – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

18. Realizacja zamówienia obejmującego Usługi następuje poprzez udostępnienie Kupującemu przez Sprzedawcę, niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności, linku oraz hasła do Strony dostępowej. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi.

19. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. Wraz ze skutecznym dokonaniem płatności, zostaje zawarta umowa sprzedaży. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 48 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

20. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

21. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

22. Płatności elektroniczne obsługiwane są przez następującego operatora płatności: mBank Paynow

23. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

24. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w pkt. 23 oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

25. Aby odstąpić od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy pismem wysłanym pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Wzór takiego oświadczenia znajduje się pod adresem: ………………………………

26. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

27. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

28. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

29. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

30. Sprzedawca ma obowiązek świadczyć Usługę i dostarczyć produkt fizyczny zgodnie z zawartą Umową. Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodność Usługi albo produktu fizycznego z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie, czego żąda w związku z tą niezgodnością, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: biuro[at]krolipartnerzy.pl

31. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą tego samego środka komunikacji.

32. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności znajduje się pod adresem: https://www.krolipartnerzy.pl/polityka-prywatnosci/

33. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://polubownie.uokik.gov.pl.

34. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013, od dnia 9 stycznia 2016, Konsument ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), która znajduje się na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

35. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

36. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.

37. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18.06.2021