POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich produktów, usług i witryn internetowych oferowanych przez Joanna Król, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Król i Partnerzy Joanna Król”, NIP 7651641703, ul. Antoniego Abrahama 12/6, 70-893 Szczecin, zwaną dalej KRÓL I PARTNERZY.

1. przez Joanna Król, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Król i Partnerzy Joanna Król”, NIP 7651641703, ul. Antoniego Abrahama 12/6, 70-893 Szczecin, zwaną dalej KRÓL I PARTNERZY, jest administratorem serwisów internetowych znajdujących się na stronach internetowych:
a) https://www.krolipartnerzy.pl

2. W razie wątpliwości związanych z polityką prywatności, wszelkie informacje mogą Państwo uzyskać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem biuro[at]krolipartnerzy.pl

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest przez Joanna Król, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Król i Partnerzy Joanna Król”, NIP 7651641703, ul. Antoniego Abrahama 12/6, 70-893 Szczecin, zwaną dalej KRÓL I PARTNERZY.

4. KRÓL I PARTNERZY przetwarza dane osobowe przekazane jej w związku z dokonaniem zakupów produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez KRÓL I PARTNERZY, zapisaniem się do newslettera, kontaktowaniem się z KRÓL I PARTNERZY drogą mailową, kontaktowaniem się z KRÓL I PARTNERZY za pośrednictwem mediów społecznościowych, przekazywaniem opinii na temat produktów KRÓL I PARTNERZY zamieszonych w prowadzonym przez nią sklepie internetowym, w tym zamieszczaniem komentarzy na stronie internetowej KRÓL I PARTNERZY.

5. W związku z przetwarzaniem przez KRÓL I PARTNERZY danych osobowych, osobie fizycznej przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez KRÓL I PARTNERZY danych osobowych.

6. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), kontaktując się z KRÓL I PARTNERZY pod adresem biuro[at]krolipartnerzy.pl

7. KRÓL I PARTNERZY może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne, by zapisać się do newslettera/biuletynu, skontaktować się z KRÓL I PARTNERZY, zostawić komentarz na portalu KRÓL I PARTNERZY lub skorzystać z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym aby zakupić produkty w sklepie internetowym prowadzonym przez KRÓL I PARTNERZY.

9. KRÓL I PARTNERZY zapewnia poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz podjęcie środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. KRÓL I PARTNERZY powierza przetwarzanie danych osobowych wyspecjalizowanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, zapewniającym stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którym usług KRÓL I PARTNERZY korzysta, a z którymi to usługami wiążą się lub mogą się wiązać czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności są to podmioty:
a) hostingodawca – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
b) dostawca systemu mailingowego – w celu korzystania z systemu mailingowego, w ramach którego przetwarzane są Państwa dane osobowe,
c) dostawca systemu do fakturowania – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane osobowe klientów widoczne na fakturach,
d) operator płatności – w celu realizacji płatności za pośrednictwem usługi KRÓL I PARTNERZY,
e) dostawca systemu do obsługi klienta – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kontaktują się z nami Państwo w związku z obsługą Państwa zamówienia,
f) dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, gdy składają Państwo zamówienie w sklepie,
g) kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
h) podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Państwa danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
i) firma kurierska – produkty fizyczne dostarczane są przez firmę kurierską, która przetwarza Państwa dane osobowe,
j) pozostali podwykonawcy – KRÓL I PARTNERZY współpracuje z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.
11. W ramach narzędzi, z których korzystamy, KRÓL I PARTNERZY nie ma dostępu do informacji, które pozwalałby na Państwa identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to, w szczególności:
a) informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają,
b) przeglądane podstrony,
c) czas spędzony na stronie,
d) przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
e) źródło, z którego Państwo przechodzą do naszej strony,
f) przedział wieku, w którym się Państwo znajdują,
g) Państwa płeć,
h) Państwa przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
i) Państwa zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

12. Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Państwa danymi osobowymi, które znajdują się w bazach KRÓL I PARTNERZY. Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie, zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza nią. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zapisali się Państwo do newslettera. W takiej sytuacji, kod śledzący systemu mailingowego zbiera również informacje na temat Państwa aktywności na naszych stronach. Informacje w ten sposób zbierane nie są jednak wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, które w istotny sposób by na Państwa wpływały. W ten sposób podejmujemy jedynie decyzję na temat treści przesyłanych Państwu w ramach komunikacji mailowej.

13. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowych, rozliczeniowych i księgowych w związku z prowadzoną przez KRÓL I PARTNERZY działalnością gospodarczą. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. Policja, służby bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

14. Państwa dane osobowe przekazujemy do państw trzecich, poza Unią Europejską, w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi między innymi w ramach następujących narzędzi:
a) Google Analytics,
b) Facebook Pixel.

15. Zapisując się do newslettera/biuletynu, przekazują Państwo KRÓL I PARTNERZY swoje dane osobowe w postaci imienia i adresu e-mail, a KRÓL I PARTNERZY te dane przetwarza w celu przesyłania Państwu newslettera/biuletynu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. Dane podane w formularzu zapisu do newslettera/biuletynu zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas istnienia newslettera/biuletynu lub do czasu Państwa rezygnacji (cofnięcia zgody). Kod śledzący osadzony na stronach zbiera informacje na temat Państwa aktywności na stronach i zapisuje te informacje w profilu Państwa użytkownika. KRÓL I PARTNERZY może wykorzystywać te dane by podejmować decyzje o tym, jakie treści zostaną do Państwa wysłane w ramach komunikacji mailowej. W tym zakresie KRÓL I PARTNERZY opiera się na swoim uzasadnionym interesie. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub poprzez kontakt z KRÓL I PARTNERZY pod adresem e-mail biuro[at]krolipartnerzy.pl Pomimo rezygnacji z newslettera, Państwa dane będą nadal przechowywane w bazie KRÓL I PARTNERZY w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Państwu newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Państwa zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi prawnie uzasadniony interes KRÓL I PARTNERZY. Niezależenie od uprawnienia do wycofania zgody, w każdej chwili mogą Państwo sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Wykorzystywany przez KRÓL I PARTNERZY system mailingowy śledzi Państwa działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Państwa wiadomościami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

16. KRÓL I PARTNERZY nie podejmuje wobec Państwa decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które wywoływałyby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływały. W związku z zapisem do newslettera, tworzony jest Państwa profil użytkownika obejmujący Państwa zachowania na domenach KRÓL I PARTNERZY, ale profil ten nie jest wykorzystywany do podejmowania wskazanych powyżej decyzji, a jedynie do wyboru treści, które mogą być dla Państwa szczególnie interesujące i które zostaną przesłane w ramach komunikacji mailowej.

17. Kontaktując się z KRÓL I PARTNERZY za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazują Państwo KRÓL I PARTNERZY swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wynikająca z faktu nawiązania z Państwa strony kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej KRÓL I PARTNERZY. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi konkretnego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes KRÓL I PARTNERZY. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel KRÓL I PARTNERZY w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne.

18. Aby skorzystać z usług świadczonych przez KRÓL I PARTNERZY drogą elektroniczną, będą Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do wykonania usługi. Dane przekazane KRÓL I PARTNERZY w celu świadczenia usług drogą elektronicznych będą wykorzystywane do wykonania usługi, wykonania obowiązków podatkowych i innych obowiązków publicznoprawnych, do realizacji ewentualnych roszczeń wynikłych na tle wykonania usługi oraz w celach statystycznych.

19. Składając zamówienie w sklepie internetowym, koniecznym będzie podanie przez Państwa danych niezbędnych do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane KRÓL I PARTNERZY w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez KRÓL I PARTNERZY przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. KRÓL I PARTNERZY ma obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez KRÓL I PARTNERZY Państwa danych osobowych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia danych osobowych z bazy.

20. Jeżeli rozpoczną Państwo proces składania zamówienia, ale go nie ukończycie, ten fakt zostanie odnotowany przez system KRÓL I PARTNERZY i otrzymają Państwo na swój adres e-mail powiadomienie o możliwości finalizacji zamówienia. W tym celu przetwarzane są Państwa dane osobowe zgromadzone przez KRÓL I PARTNERZY w związku z rozpoczęciem składania przez Państwa zamówienia. Przetwarzanie danych KRÓL I PARTNERZY opiera w tym przypadku na prawnie uzasadnionym interesie, czemu w każdej chwili mogą się Państwo sprzeciwić.

21. Jeżeli składają Państwo reklamację lub odstępujecie od umowy, to przekazujecie dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy, a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes KRÓL I PARTNERZY. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych. Nie mają Państwo możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez KRÓL I PARTNERZY Państwa danych, jak również domagać się usunięcia Państwa danych z bazy.

22. Strony KRÓL I PARTNERZY wykorzystują pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny KRÓL I PARTNERZY albo system teleinformatyczny podmiotów trzecich. Pliki cookies pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi analitycznych, korzystać z narzędzi marketingowych oraz zapewniać użytkownikom możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.

23. Podczas Państwa pierwszej wizyty na stronie internetowej KRÓL I PARTNERZY wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji – podobnie jak pozostanie na stronie serwisu i dalsze z niego korzystanie – oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce.

24. W celu zapewnienia prawidłowego działania strony KRÓL I PARTNERZY wykorzystuje własne pliki cookies.

25. Strony KRÓL I PARTNERZY wykorzystują funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

26. KRÓL I PARTNERZY wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony. Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies:
a) Google Analitycs,
b) Facebook Pixel.

27. Kancelaria zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies związanych z usługą KRÓL I PARTNERZY, oraz możliwość pozostawienia komentarzy na blogu, co również wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym wypadku na podstawie Państwa zgody wyrażonej poprzez pozostawienie komentarza oraz skorzystanie z opcji udostępniania treści w serwisach społecznościowych.

28. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują, m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną.