Pełnomocnik działa na rzecz i w imieniu mocodawcy.

*Rozważając zagadnienia związane z pełnomocnictwem do działania za kogoś innego należy zacząć od podstawowych acz niezbędnych definicji.

Pełnomocnictwo – Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie osoby (mocodawcy), na mocy którego inna osoba (pełnomocnik) staje się upoważniona do działania w imieniu mocodawcy. Innymi słowy, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywoła skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Pełnomocnik – osoba zastępująca nas przy jakiejś czynności. Pełnomocnik może nas zastępować przy zawieraniu umowy, w sprawach urzędowych a także przed sądem (nie każda osoba). Ustanowienie pełnomocnika może być przydatne gdy sami nie mamy czasu na dokonanie czynności prawnej, brak nam stosownej wiedzy lub gdy sami nie możemy jej dokonać bo mamy zaplanowany w tym czasie wyjazd służbowy bądź wypoczynkowy.

Mocodawca – osoba udzielająca pełnomocnictwa, za którą działać ma pełnomocnik.

Substytuci – pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników. Może tego dokonać tylko wtedy gdy wcześniej mocodawca mu na to pozwoli poprzez zapis w pełnomocnictwie do ustanawiania pełnomocników substytucyjnych, bądź jeśli taka możliwość wynika z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

*Poniżej przedstawiamy tym z Państwa, którzy chcą ustanowić pełnomocnika ale nie wiedza dokładnie na czym to polega, bądź też tym którzy chcą być pełnomocnikami dla swoich najbliższych ale nie wiedza czy dokonywane przez nich czynności prawne są skuteczne, wybrane zagadnienia wraz z krótkim komentarzem.

WAŻNA INFORMACJA

Dysponujemy wzorem pełnomocnictwa do „zadań specjalnych” tzn. bardzo szerokie zastosowanie, które jeszcze do dnia pisania artykułu nie zostało podważone. Każdy przypadek jest indywidualny, dlatego zapraszamy do kontaktu z nami.

W zależności od tego co chcemy zrobić potrzebujemy różnych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo ogólne obejmuje czynności do zwykłego zarządu i musi pod rygorem nieważności być sporządzone na piśmie.

Do wszystkich czynności przekraczających zwykły zarząd potrzeba pełnomocnictwa określającego rodzaj czynności której ma dotyczyć.

Jeżeli zaś sama czynność do swej ważności wymaga zachowania szczególnej formy, to i pełnomocnictwo do jej dokonania musi być udzielone w tej szczególnej formie. Np. sprzedaż nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego, więc pełnomocnictwo aby ktoś za nas sprzedał nieruchomość musi być udzielone w formie aktu notarialnego.

Jak widać powyżej najwyższą formą pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo sporządzone u notariusza w formie pełnomocnictwa notarialnego.

Dla kogo pełnomocnictwo?

Przede wszystkim należy podkreślić, iż pełnomocnik działający na podstawie pełnomocnictwa działa w imieniu i na rzecz mocodawcy, a więc posługując się przykładem marynarzy, to trzeba pamiętać, że jego małżonka lub partnerka działająca na podstawie pełnomocnictwa dokonująca czynności w imieniu marynarza, gdy czynność dotyczy tylko jego spraw. Gdy czynność ma związek z ich majątkiem wspólnym, wówczas Pani działa zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu i na rzecz marynarza.

Jak i gdzie sporządzić pełnomocnictwo notarialne?

Marynarz, aby udzielić pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego musi udać się do dowolnej kancelarii notarialnej w Polsce z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Warto podkreślić, iż do dokonania tej czynności wystarczy obecność jedynie osoby udzielającej pełnomocnictwa, tj. mocodawcy – w tym przypadku marynarza. Sporządzenie aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo to koszt ok. 150,- złotych. Należy pamiętać, iż zazwyczaj dokonanie takiej czynności wymaga wcześniejszych ustaleń z notariuszem, który musi przygotować odpowiedni projekt aktu notarialnego, dlatego też warto wcześniej udać się do notariusza na spotkanie informacyjne, podczas którego ustalona zostanie dokładna treść pełnomocnictwa. Spotkanie takie zawsze jest bezpłatne, gdyż notariusz ma obowiązek udzielić takich informacji i nie jest uprawniony do pobierania za to wynagrodzenia, które nalicza jedynie po dokonaniu konkretnej czynności (w tym przypadku aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo) i w oparciu o rozporządzenie Ministra w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

W przypadku Małżeństw, pamiętać również należy o tym, iż pełnomocnictwo musi uwzględniać stosunki majątkowe panujące pomiędzy małżonkami, dlatego też warto pamiętać, by na spotkaniu u notariusza poinformować go o wszelkich umowach majątkowych zawieranych pomiędzy małżonkami.

Jakie zapisy powinny się znaleźć w pełnomocnictwie aby zapewnić pełnomocnikowi jak najszersze możliwości działania?

Pełnomocnictwo, które będzie uprawniało pełnomocnika do załatwiania w imieniu mocodawcy nie tylko czynności związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, ale również do dokonywania spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, a więc np. do nabywania nieruchomości powinno w swej treści zawierać m.in. umocowanie do:

1. odpłatnego (np. sprzedaż) lub pod tytułem darmowym (np. darowizna) nabywania i zbywania nieruchomości, praw do nieruchomości lub ruchomości – od osób, za cenę i warunkach wg uznania pełnomocnika, w tym do zawierania umów przedwstępnych, deweloperskich, warunkowych i przeniesienia, zmiany w/w umów, a także do odstąpienia od nich bądź ich rozwiązywania, a także do zapłaty zadatku, zaliczki i ceny;

2. obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (służebnościami, hipoteką), ustalania sposobu korzystania z nieruchomości – o treści i na warunkach według uznania pełnomocnika;

3. zarządu i administrowania nieruchomościami lub prawami do nieruchomości;

4. reprezentowania przed wszelkiego rodzaju władzami, urzędami, instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi, sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, przedstawicielami służby zdrowia, przed pocztą i firmami kurierskimi;

5. składania wszelkich deklaracji, wniosków, pism i oświadczeń woli oraz wiedzy jakie okażą się konieczne w ramach sprawowanego zarządu, odbierania korespondencji, podpisywania w imieniu mocodawcy wszelkich dokumentów itp.;

6. wymeldowania i zameldowania mocodawcy (z dowolnego adresu na dowolny adres);

7. reprezentowania przed operatorami różnego rodzaju sieci (energetycznej, gazowej, wodnokanalizacyjnej, internetowej i telewizyjnej), w tym do zawierania wszelkich umów, ich zmiany i rozwiązywania;

8. reprezentowania przed wszelkimi bankami, w tym do otwierania rachunków bankowych, zaciągania kredytów, pożyczek, otwierania limitów w rachunku osobistym lub kart kredytowych w dowolnych bankach – w wysokości, na okres i na warunkach wg uznania pełnomocnika, (w tym do podpisywania wszelkich dokumentów zwłaszcza wniosków kredytowych, weksli i deklaracji wekslowych, umów kredytowych, umów o prowadzenie rachunku, aneksów do tych umów);

9. składania oświadczeń o zgodzenie na przetwarzanie danych osobowych oraz o statusie FATCA i CRS

10. składania oświadczeń o poddaniu mocodawcy egzekucji na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego;

11. zawierania i wypowiadania umów najmu lub dzierżawy albo innych umów obligacyjnych

12. zawierania umów ubezpieczeń majątkowych, dokonywania cesji z tych ubezpieczeń oraz ubezpieczenia na życie i wypełniania oświadczeń o stanie zdrowia mocodawcy.

Warto również zwrócić uwagę, iż w pełnomocnictwie takim dobrze by było zawrzeć umocowanie do udzielania przez pełnomocnik dalszych pełnomocnictw (pełnomocnictwo substytucyjne), a także zgodę na to, by pełnomocnik była drugą stroną czynności prawnej dokonywanej na podstawie pełnomocnictwa

Czy pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument potwierdzający jego umocowanie?

Tak. Pełnomocnik dokonując wszelkich czynności, do których został umocowany na podstawie pełnomocnictwa musi posługiwać się dokumentem, który będzie potwierdzał jego umocowanie – dokumentem takim jest wypis aktu notarialnego, który pełnomocnik powinien zawsze mieć przy sobie, tak by móc go okazać zainteresowanemu podmiotowi. Wypis taki pełnomocnik może otrzymać bezpośrednio od mocodawcy albo uzyskać go u notariusza, u którego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego zostało udzielone. Warto jednak wskazać, iż notariusz akty notarialne przechowuje w swojej kancelarii przez okres 10 lat i tylko w tym czasie wypis można uzyskać udając się do kancelarii. Po upływie tego okresu notariusz przekazuje akty do sądu, zatem w celu uzyskania wypisu zainteresowany musi udać się do właściwego sądu.

Koszt uzyskania od notariusza wypisu aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo zależny jest od tego z ilu stron pełnomocnictwo się składa – od każdej strony notariusz nalicza netto 6,- złotych (jeśli zatem pełnomocnictwo ma 3 strony koszt jego wydania wyniesie 18 zł netto).

Kiedy pełnomocnictwo przestaje obowiązywać?
  1. Śmierć pełnomocnika, utrata przez niego kwalifikacji;
  2. Śmierć strony, albo utrata przez nią zdolności sądowej, jednakże pełnomocnik działa aż do zawieszenia postępowania;
  3. W razie wypowiedzenia zarówno przez pełnomocnika jak i mocodawcę.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane i zmieniane przez mocodawcę. Wyjątek: Mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Czas trwania pełnomocnictwa ocenia się według treści pełnomocnictwa. Można w treści pełnomocnictwa zastrzec czas na jaki pełnomocnictwo jest udzielane.

Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu, a wygaśnięcie umocowania powinno być na dokumencie zaznaczone.

Powyższe zapisy są sztywną formą, która ma na celu pokazanie na co zwrócić uwagę przy zawieraniu pełnomocnictwa.

SZCZECIN
LASTADIA OFFICE

Zbożowa 4A/II piętro
70-653 Szczecin

GDAŃSK
OLIVIA BUSINESS CENTER

Al. Grunwaldzka 472
wejście A, piętro 1
80-309 Gdańsk

POZNAŃ - MALTA
MALTA OFFICE PARK

ul. Baraniaka 88E/F
61-166 Poznań

WROCŁAW
BUSINESS LINK

ul. Rzeźnicza 28-31
50-130 Wrocław

WARSZAWA
BUSINESS LINK ASTORIA

ul. Przeskok 3
00-032 Warszawa

Misja

Naszą misją jest skuteczne i optymalne cenowo realizowanie marzeń naszych Klientów związanych z zakupem lub budową nieruchomości.

Biuro

Zbożowa 4A II piętro
70-653 Szczecin

Kluczowe wartości

Profesjonalizm
Odpowiedzialność
Uczciwość